fbpx

Regulamin dla Gości Parku Rozrywki Sportowej Wola Park w Krakowie

 1. Podmiotem zarządzającym Park Wola Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sodowej 5 w Krakowie, wpisanym do KRS 761412 pod numerem NIP: 677-244-00-73 zwanym dalej Zarządcą.
 2. Wszystkie osoby wchodzące na teren Parku Rozrywki mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed wejściem do Parku Rozrywki i przestrzegać jego postanowień.
 3. Park Rozrywki czynny jest w tygodniu od 14:30 -19:30, w weekendy od 11:00-19:30 przy czym godziny otwarcia mogą ulec zmianie z uwagi na trudne warunki atmosferyczne takie jak burza, grad, opady deszczu itp.
 4. Park Rozrywki zastrzega sobie prawo do rezerwacji części lub całości terenu Parku dla klientów po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Parku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w Parku.
 5. Prawo wstępu do Parku Rozrywki – w dniach i godzinach jego otwarcia – mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu, zaproszenia lub specjalny bezpłatny bilet (dalej jako: „bilet wstępu”). Bilet wstępu do Parku Rozrywki jest kupowany na określony czas zgodnie z cennikiem.
 6. Bilet wstępu lub zaproszenie uprawnia do korzystania z dostępnych urządzeń i atrakcji, takich jak: (ścianka wspinaczkowa, trampolina sportowa, eurobungee, park linowy bez asekuracji, tyrolki, zjazd oponowy, park przeszkód w siatkach, koszykówka, strefa malucha, zjeżdżalnia dmuchana). Dodatkowo płatna jest jazda na quadach, na które należy wykupić dodatkowy bilet wstępu zgodnie z
  obowiązującym cennikiem. Na terenie parku znajdują się również gry: Cymbergaj oraz piłkarzyki – dodatkowo płatne na monety (2zł/5zł).
 7. Po zakupieniu biletu wstępu w kasie bądź okazaniu wcześniej zakupionego/otrzymanego biletu wstępu każda osoba korzystająca z atrakcji otrzymuje opaskę z zegarkiem odmierzającym czas przebywania w Parku Rozrywki, a na quady opaskę uprawniającą do skorzystania z przejażdżki podczas trwania pobytu w Parku Rozrywki.
 8. Po przekroczeniu czasu pobytu wykupionego na bilecie wstępu użytkownik jest zobowiązany do dopłaty zgodnie z cennikiem. Użytkownik jest informowany o wysokości dopłaty w momencie zwrotu opaski z zegarkiem przy opuszczaniu Parku Rozrywki.
 9. Za wstęp wykupiony, a nie wykorzystany czas z przyczyn zależnych od użytkownika – Park Rozrywki nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.
 10. Opuszczenie Parku Rozrywki uznaje się za koniec korzystania z atrakcji i wiąże się z oddaniem opaski z zegarkiem oraz rozliczeniem. Ponowne wejście na teren Parku Rozrywki jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu bądź na podstawie pozostawienia kaucji w kwocie 10 zł osoby opuszczającej Park, która wróciła do Parku w terminie nie dłuższym aniżeli 30 minut liczonych od czasu wyjścia z Parku. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach można dokonać odstępstwa od tej zasady, ale jedynie po uzyskaniu stosownej zgody obsługi lub kierownictwa Parku Rozrywki.
 11. Zabrania się przekazywania opaski z zegarkiem do Parku Rozrywki osobie trzeciej celem korzystania z atrakcji.
 12. Z atrakcji Parku Rozrywki mogą korzystać dzieci powyżej 3 lat. Dzieci poniżej 3 roku życia mogą skorzystać ze Strefy Malucha oraz Dmuchańca.
 13. Dzieci od 3 do 13 roku życia przebywające na terenie Parku Rozrywki powinny znajdować się pod stałą opieką osoby (np. prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej przez niego w sposób prawnie dozwolony; nauczyciela) zobowiązanej do nadzoru nad tym dzieckiem, przy czym ta osoba sprawująca nadzór decyduje, czy dziecko korzystać będzie samodzielnie czy razem z tą osobą z danej atrakcji
  zgodnie z warunkami korzystania z danej atrakcji.
 14. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą korzystać z Parku Rozrywki pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna, a pod jego nieobecność wyłącznie za jego pisemną uprzednio zgodą. Formularz jest dostępny na stronie internetowej lub przy kasie.
 15. Opiekunowie wchodzący na jednym bilecie z dziećmi nie korzystają z atrakcji. W przypadku korzystania z atrakcji taki opiekun powinien wykupić bilet wstępu na określony czas i otrzymać opaskę z zegarkiem liczącym czas przebywania w Parku Rozrywki.
 16. Zasady korzystania z atrakcji określają regulaminy i informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgoda i w obecności obsługi atrakcji. Obsługa ma prawo ze względów bezpieczeństwa i w przypadku nie spełnienia przez użytkownika warunków do korzystania z atrakcji – wskazanych w poszczególnych regulaminach – odmówić danej osobie skorzystania z urządzenia lub atrakcji Parku Rozrywki.
 17. Przy uwzględnieniu pozostałych postanowień Regulaminu każda osoba podejmuje samodzielną decyzję o korzystaniu z danej atrakcji dostępnej w Parku Rozrywki przy uwzględnieniu swoich (a jeżeli jest osobą zobowiązaną do nadzoru nad dzieckiem – to dziecka) umiejętności, możliwości, stanu zdrowia oraz aktualnego przygotowania organizmu do ewentualnego wysiłku (rozgrzewce), jak i
  wynikających z powyższego ewentualnych ograniczeń, zagrożeń lub ryzyka. Zaleca się, aby korzystać z atrakcji w obuwiu sportowym, chyba że regulamin danej atrakcji stanowi inaczej. Osoby z problemami zdrowotnymi (jak i kobiety w ciąży) nie powinni korzystać z atrakcji znajdujących się w Parku Rozrywki.
 18. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Gości, informujemy, iż atrakcje w Parku Rozrywki posiadają odgórnie ustalone parametry dla osób z nich korzystających z nich (m.in. wzrost, wiek, ograniczenia wagowe, etc.). Wobec powyższego zakazane jest korzystanie z atrakcji – które posiadają takie obostrzenia – przez osoby, których warunki fizyczne (m.in. wzrost, waga, tęgość) uniemożliwiają bezpieczne i zgodne z instrukcją producenta korzystanie z urządzenia.
 19. Na atrakcje obowiązuje zakaz używania: urządzeń typu telefon, kamera, aparat fotograficzny lub urządzeń o tożsamych funkcjonalnościach, a także zakaz wnoszenia przedmiotów mogących wypaść/zerwać się, etc. Gościowi podczas korzystania z urządzenia/atrakcji.
 20. Nie ma górnego limitu pojemności i dopóki nie stanowić to będzie zagrożenia dla bezpieczeństwa, wszystkie osoby, które zakupią bilet wstępu zostaną do Parku wpuszczone. W weekendy i pogodne dni należy liczyć się z dużą frekwencją w Parku, a co za tym idzie również z dłuższym czasem oczekiwania na dostęp do poszczególnych atrakcji. Okres oczekiwania w kolejce po wejściu do Parku Rozrywki może ulegać zmianie, w tym może ulec wydłużeniu.
 21. Atrakcje są dostępne dla Gości wyłącznie w warunkach atmosferycznych (pogodowych) umożliwiających bezpieczne korzystanie z atrakcji. W warunkach uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z atrakcji (tj. burza, wichura, ulewny deszcz, grad, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, i inne tego typu zjawiska atmosferyczne) atrakcje są niedostępne dla Gości.
 22. Na terenie Parku Rozrywki zabrania się:
  • palenia tytoniu,
  • wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku Rozrywki;
  • wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych,
  • wynoszenia poza teren Parku Rozrywki jakichkolwiek przedmiotów będących własnością Parku Rozrywki• zanieczyszczania lub zaśmiecania Parku Rozrywki;
  • naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Parku Rozrywki albo innych osób;
  • zakaz wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m.in.: pomieszczeń gospodarczych, biuro, zapleczy, itd.;
  • sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela Parku Rozrywki;
  • naklejania nalepek na terenie parku;
  • niszczenia zieleni;
  • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego osobie niepełnosprawnej (tj. pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej; pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo; pies sygnalizujący osoby głuchej lub niedosłyszącej; pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca)) na zasadach określonych w art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, wrotkach lub innych podobnych urządzeniach;
  • jakichkolwiek zachowań dyskryminujących pozostałych Gości (m.in. rasizm, antysemityzm, ksenofobia czy homofobia);
  • wykonywania – nad terenem należącym do Parku Rozrywki – lotów dronów, oraz innych bezzałogowych statków powietrznych lub innych tożsamych czynności. Zakaz ten dotyczy również balonów, lotni, paralotni, paralotni z napędem, motolotni, itp.
 23. Do Parku Rozrywki nie zostaną wpuszczone osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty wymienione w pkt. 22 regulaminu, oraz wobec których wcześniej została orzeczona kara zakazu wstępu do Parku Rozrywki. Zakaz wstępu do Parku Rozrywki mają osoby wpisane do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.
 24. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem określone postanowienie niniejszego regulaminu Parku Rozrywki, lub regulaminu określonej atrakcji lub ogólnie przyjęte normy zachowania, będą wypraszane z terenu Parku Rozrywki oraz z parkingu dla Gości Parku, bądź ujęte w celu niezwłocznego oddania tych osób w ręce Policji.
 25. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Parku Rozrywki lub na jego terenie, a także na terenie parkingu przeznaczonego dla Gości Parku, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, naruszenia zasad bezpieczeństwa lub też niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę w celu niezwłocznego oddania tej osoby Policji.
 26. Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych i powstałe na skutek działania lub zaniechania osób trzecich. Odpowiedzialność użytkownika za szkody wyrządzone w trakcie pobytu w Parku Rozrywki są uzależnione od czynników ją powodujących.
 27. W przypadku odnalezienia przez Park Rozrywki rzeczy zgubionych lub pozostawionych na jego terenie jak również w jego otoczeniu lub na parkingu, będą one przechowane w kasie Parku Rozrywki. Park Rozrywki wyda rzecz zagubioną lub pozostawioną po wykazaniu tytułu prawnego do rzeczy.
 28. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter należy skontaktować się z Obsługą Parku. Takie zgłoszenie będzie stanowić podstawę do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej Parku Rozrywki.
 29. W Parku znajduje się system monitoringu. Osoby wchodzące na teren Parku mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring.
 30. Park Rozrywki zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, jeżeli uzna to za konieczne.
 31. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.
 32. Administratorem danych osobowych jest Park Wola Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sodowa 5 w Krakowie, wpisanym do KRS 761412 pod numerem NIP 677-244-00-73.
 33. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania własnych usług Parku.
 34. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Parku jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo wglądu w ich treść oraz ich poprawienia.